Střížovice (Strizowitz) - 280 m nm. Slovanská okrouhlice 11století. Patřívala kKrupce, v14stol. se uvádí jako zboží všebořické, or1513 panství chlumeckého. Kolem r1600 má 1usedlostí stejně jako vedlejší Újezd. Rok1695 (na základě sázky) zde nechal majitel panství Jan František, hrabě Kolowrat - Krakowský vybudovat 26,m hlubokou studnu se stříškou, pastorkem rumpálem. (Od rok1986 je součástí zubrnického skanzenu). Přer1848 náleží větší část obce vrchnosti Chlumci, zbytek panství trmickému. počtu 9obyvatel r1830 dosáhla své největší velikosti r1910 přnepatrném přírůstku2obyvatel z8let. Měla vlastní obecní úřad, poštu ale Chabařovicích, školu vVšebořicích a faru vSkoroticích. Stejně jako Újezd byla p2světové válce vysídlena. Od rok1990 patří ke Chlumci. Ve vsi jsou hrázděné domy č1 12. roc1970 byla na zdech kaple sv. Anny postavena hasičská zbrojnice. Kamenný krucifix na návsi nese letopoče1736. plotu domu č45 stojí přemístěný smírčí kříž obrysem meče ze 16století. Osada se původně jmenovala Střiežov (uvádí to listina r1429 pojmenováním nStrziezowie) od mužského osobního jména Střiež (Střezimír, Střezivoj, odtud Střežův dvůr), ves Střiežoviců, lidí Střiežových.
Kousek pověsti k uvedenému roku 1695: Hrabě Jan František Kolowrat Krakowský, pán
na Chlumci, se svými šlechtickými spolustolovníky odpočíval na návsi ve Střižovicích. Ve veselé náladě se vychloubal, že ve Střižovicích založí rybníky. Hosté se hraběti vysmáli. Kde by vzal vodu kamenité půdě na Střižovickém vrchu, když se musí dovážet voda pitná? Hrabě se rozhněval a prohlásil, že pomocí Boží voda bude. Nařídil, aby na návsi vykopali studnu. Po velké námaze se to podařilo. hloubce 26,m vyrazil mohutný pramen. Jako poděkování za pomoc Boží, na kterou spoléhal, nechal ostění studny opatřit nápisem: AMOR DEI EPROXIMI CAUSA PONTIS - Láska Bohu a bližnímu postavila tuto studnu. I na rybníky došlo. Ještě na přelomu 19století bývala studny sloužena prvním adventním týdnu mše svatá ke cti a chvále Boží, neboť objev vody těchto místech byl považován za zázrak.