Základní kámen pevnostního města osobně položil dne 10
. října 1780 císař Josef II. a již 9. prosince 1782 byl Terezín povýšen na královské město. Jeho ozdobou se stalo náměstí o ploše půldruhého hektaru s dominantním garnizonním chrámem Vzkříšení Páně, postaveným v letech 1805 - 10 podle projektu vídeňského architekta Heinricha Hatzingera a hraběte Julia d'Andreis. Hlavní oltářní obraz je dílem Josefa Berglera. Pozdně empírová terezínská radnice byla postavena v letech 1839 - 41. hradby terezínské pevnosti

Terezín, město, postrádající starších dějin. Císař Josef II. vyhlédl si v široké rovině konečné dolní Ohře místo, kde ležely vsi Něm. Kopisty a Travčice, pro zbudování pevnosti proti přívalu pruskému. Sám položil k pevnosti (r. 1780) základní kámen a na počest své matky Marie Terezie nazval ji Terezínem a dne 9. prosince 1782 povýšil na královské svob. město a erbem nadal. (Kopisty vybudovány znovu dále na západ a Travčice na východ.) Ohře, rozčleněna jedním ramenem, sloužila k ochraně valů pevnostních vodou. Pevnost zrušena r. 1882.
Hlavní kostel Vzkříšení Páně; na hlavním oltáři obraz Berglerův. Městský pivovar, dva mlýny, dvě tiskárny, koželužna, výroba rukavic a koženého zboží, provaznického zboží, místní vojenské velitelství, divisní soud, velitelství pluku čís. 42, štábní stanice č. 8 praporu zákopnického, dělostřelecká filiální zbrojnice atd.

Řeka Ohře s mostem o patnácti obloucích odděluje město Terezín od areálu Malé pevnosti. Tzv. splavové mlýny již přestaly sloužit svému účelu a jeden z těchto empírových objektů již neexistuje, druhý se stal velkoprodejnou nábytku. Historická pohlednice zachytila také dřevěnou plošinu vojenské plovárny na řece Ohři, na níž si vojáci ze zdejších kasáren zpříjemňovali letní dny.

Hned za náměstím s empírovým kostelem se rozkládají hradby terezínské pevnosti. Původní opevnění tzv. Velké pevnosti se dochovalo po téměř celém obvodu města v podobě oválného prstence s hvězdicovými výběžky hrotitých bastionů. Východně od města se nachází Malá pevnost s podobným hradebním systémem z velikých červených cihel zvaných šancovky. Nároží a římsy jsou kamenné, nad římsami jsou vysoké hliněné náspy porostlé drnem. Pevnostní příkopy byly mnoho let využívány také jako zahrádky.