Zubrnice
(Saubernitz) - 290 m n. m. Obec vznikla v 9. až 10. století v údolí Lučního potoka. Patřila k tvrzi v Leštině, která sloužila k ochraně statků litoměřického proboštství. Její správou byli pověřeni vladykové z Kamýku. Po husitských válkách zabral celé zboží Jan z Vartenberka, ale už 1454 musel vše vrátit. Roku 1729 zničila povodeň dolní část vsi. Do roku 1848 patřila ves k biskupskému majetku. Podle místních názvů mohl západně od obce stávat hrad. V letech 1820 - 30 zde byl "ve vyhnanství" farář Vincenc Zahradník, představitel českého národního obrození. Narodil se 29. 12. 1790 v Mladé Boleslavi jako syn soukeníka. Po studiu na piaristickém gymnáziu odešel studovat do litoměřického semináře. V roce 1813 byl vysvěcen na kněze. Roku 1816 ho litoměřický biskup Hurdálek povolal do úřadu ceremoniáře a biskupského sekretáře. V roce 1820 byl jmenován profesorem litoměřického semináře. Vytvořil se zde kroužek přívrženců pražského filozofa Bernarda Bolzana. Katolická církev ho považovala za nebezpečného a sledovala i jeho přívržence. Na základě udání přijela v březnu 1820 do Litoměřic komise z Vídně. Nechala zatknout řadu profesorů a církevních činitelů. Zahradník byl zbaven všech svých funkcí a jmenován farářem v zapadlých Zubrnicích. Velmi postrádal kontakty s kulturním světem. Byl stále pod dohledem a jeho spisy byly cenzurovány. Proto psal dále česky. Pokračoval v práci "do truhlíku" i v Křešicích u Litoměřic, kam byl přeložen. Zemřel zde 31. 8. 1836, když se při ošetřování nakazil tyfem. V roce 1990 mu byla na zubrnickém kostele odhalena pamětní deska.
Roku 1988 bylo otevřeno Muzeum lidové architektury, kam jsou přenášeny památné objekty lidové architektury z ohrožených míst Českého středohoří a Podkrušnohoří. Středobodem muzea je statek čp. 61 s původním zařízením, náčiním i nářadím, kde je průvodcovská služba a přilehlá hospodářská stavení (stodola, sušárna ovoce, kůlna s nářadím, bylinková zahrádka, kde roky působila dr. Vavřínová nar. 14. 12. 1918 - zahrádku opustila 10. 8. 2001). Na návsi jsou smírčí kříže přemístěné z Chabařovic, socha Jana Nepomuckého, kterému byla pozlacená svatozář ukradena hned druhý den po instalaci, hrázděná kaplička ze Žichlic znovu postavená u hřbitova, překrásná studna ze Střižovic (psána tam). Do provozu byla uvedena škola z roku 1863. Nechybí ani typický venkovský obchod. Na Lučním potoce bylo kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Dnes je obnovován mlýn na horní vodu v Týništi. Cestou k němu stojí obnovená Boží muka z Lučního Chvojna. Na všem má velkou zásluhu dr. František Ledvinka, zakladatel a správce Muzea.
Dalším velkým magnetem je muzeum historické železnice zprovozněné 1890 na trase Velké Březno - Zubrnice a prohlášené technickou kulturní památkou roku 1998. Je instalováno na bývalém nádraží Zubrnice - Týniště. Občanské sdružení se snaží o občasný provoz. Zubrnická trať je místem natáčení filmů Páni kluci a Rebelové. Kolorit vesnické památkové rezervace dotváří několik klasicistních zděných domů. Byla jí prohlášena vládou ČR v roce 1996.
Kostel sv. Maří Magdaleny byl prvně zmiňován 1352. Byl přestavěn barokně v letech 1723 - 32 dílnou Octavia Broggia (1669 - 1742) z Litoměřic. Kostel měl být likvidován, ale na poslední chvíli zachráněn. Od roku 1986 byl postupně opravován. Roku 1995 byly dokonce objeveny a restaurovány fragmenty nástěnných maleb (ak. mal. Eva Votočková z Prahy a Václav Potůček Dubí). V kostele jsou pořádány výstavy a koncerty. Objekt je památkově chráněn. Ze hřbitova zůstal zachován jen náhrobek s andělem z roku 1873. Rovněž fara čp. 39 s mansardovou střechou je státem chráněná kulturní památka. Pod ohradní zdí kostela jsou zmiňované smírčí kříže, jeden je z Hrbovic (přesunut 1987) a tři od poustevny v Chabařovicích (přesun 1988). Krucifix před kostelem je lidová práce z roku 1810 přemístěná z Krásného Března. Již zmiňovaná socha sv. Jana Nepomuckého má chronogram 1723. Byla restaurována roku 1969 a je státem chráněnou kulturní památkou. Kaple Nejsvětější Trojice byla přemístěna ze zaniklých Žichlic v roce 1992. Zděný presbytář je z roku 1719 a hrázděná loď z roku 1753. Objekt opravila v letech 1993 - 95 Obnova památek z Ústí n. L. Kaple je také státem chráněná památka. Toto místní jméno (1352 Zubrnycz) ukazuje k obecnému podstatnému jménu zubr, příponou odvozeno "zubří".