Velké Březno
(Gross Priesen) - 139 - 142 m n. m. Ves byla zmiňována roku 1179 jako Březina. Bratři Hroznata Měšek ji darovali johanitům (rytíři řádu sv. Jana). V roce 1188 panovník darování potvrdil. Dlouho to byl spolu s hrádkem Vartou majetek Vartenberků. Někdy v polovině 15. století zde vznikla tvrz. Roku 1528 ji Jan z Vartenberka prodal Salhausenům, kteří tvrz přestavěli na renesanční zámek s poplužním dvorem. Byl několikrát přestavován. V roce 1606 ho od Bedřicha Salhausena koupil Abraham Bock - 1628 odešli do Saska. Obec získal Karel Glich z Miltitz. Roku 1676 ji Glichova dcera prodala Žofii Anežce Dietrichsteinové ze Sebuzína. V roce 1721 ji sňatkem získal Ferdinand, hrabě Harrach. Ten nechal přistavět ke stávajícímu pivovaru 1753 novou budovu. Roku 1841 koupil celý majetek za 170 tisíc zlatých hrabě Karel Chotek (1783 - 1868), nejvyšší purkrabí království Českého. Dolní zámek věnoval synovi Bohuslavovi (manžel hraběnky Kinské a otec hraběnky Žofie, která byla spolu s manželem Ferdinandem d´Este zavražděna v Sarajevu). V roce 1842 nechal postavit tzv. Horní zámek podle plánů vídeňského stavitele Heinricha Ferstela. Mínil se zde usadit do důchodu. Je známo, že byl dvorskými intrikami donucen jít do pense předčasně. (Chotkové měli ve znaku dřevěné kolo. Metternich se vyjádřil, že "Chotek je kolo, které se točí příliš rychle!" a netočilo se jeho směrem.) Roku 1843 byl zámek rozšířen o postranní křídla a rodina se natrvalo nastěhovala. Přestavbou 1885 až 1910 podle plánů drážďanského architekta Fleischera dostal zámek podobu novorenesanční vily s anglickým parkem. Také je známo, že jedna z manželek Chotků prohrála značné jmění v Monte Carlu a proto nemohl být zámek rozšířen podle plánů. Za 2. světové války byl pravnuk Karel Chotek ředitelem pivovaru. Byl obviněn z kolaborace s nacisty a 1945 odsunut. Zemřel v roce 1970, a tím vymřeli Chotkové po meči. (Nedávno zemřela v Rakousku osmdesátiletá dcera hraběnky Žofie). Po zahájení provozu rakouské severozápadní dráhy 1874 se v obci zvětšila výstavba. Vlastníci pivovaru postavili restauraci Tivoli u Labe. Opakující se povodně donutily obec postavit 1899 přehradu nad obcí. Dne 18. 8. 1890 byl zahájen provoz na soukromé místní dráze z Velkého Března do Verneřic s odbočkou na Lovečkovice Úštěk. (Provoz byl zrušen 28. 5. 1978 a o jeho částečné obnovení se několik let pokouší Sdružení muzeální železnice Zubrnicích ).
Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova v zámeckém parku byla novogotická stavba z roku 1893 postavená dle návrhu architekta Ernsta Fleischera. Vchod pro panstvo ze zámku byl z pravého boku stavby. Jeptiškami ze starého zámku (nyní domov důchodců) byla kaple užívána ještě do zboření v březnu 1966.
U kóty 300 m, západně od lesní cesty Velké Březno - Vráž jsou nad hlubokou strží severovýchodně od uvedené kóty dvě terenní kupy oddělené od sebe umělým žlebem - příkopem. Na jižní kupě je oválné tvrziště, které je porostlé smíšeným lesem. Tvrziště měří asi 30 x 15 m, po obvodu je lemováno příkopem, hlubokým až 10 m. Val o výšce až 4,5 m obepíná tvrziště na straně západní, východní a jižní. Tvrz či hrádek existoval současně s hradem Vartou. Dějiny Velkého Března mají mnoho společného s dějinami blízkého Svádova. U obou sahají první písemné zprávy daleko do 12. století. Obě místa těžila z čilého ruchu na Labi a prodělávala stejné strasti v období válek, které se tudy často přehnaly. Obě také často patřívala stejným majitelům: Vartenberkům nebo Salhasenům.
Osada (1167 villa Nabrezine) se původně jmenovala Březno či Březina. Dnešní určení Velké má osadu odlišit od nedalekého Malého Března. V roce 1892 ve Velkém Březně zemřel a byl pochován Alwin Castelli, který se zapsal do dějin naší geologie. Byl italského původu, narodil se 1822 v Drážďanech. Jako správce dolování v Horních Zálezlech objevil ve znělci velkobřezenského údolí minerál, který byl po něm nazván Castellit. Chemicky vyjádřeno je to křemičitan a titaničitan vápenatý. Jeho žluté krystalky se vyskytují narostlé též v žilách nerostů ve vyvřelých horninách. Dnes víme, že je to odrůda titanitu (sfénu). Byl též nalezen ve znělci u Proboštova. Castelli se zasloužil o geologický průzkum údolí, které se táhne na jihovýchod od Velkého Března kolem Homolského potoka.
Křivdili bychom Velkému Březnu, kdybychom se nezmínili o jeho vynikajícím pivu, které sbírá medaile na všech tuzemských i zahraničních výstavách a soutěžích. První zmínky o pivovaru jsou z roku 1628, kdy byl součástí panství. V roce 1753 nechal Ferdinand, hrabě Harrach postavit pivovarskou budovu. Roku 1842 získali panství Chotkové. V roce 1873 si pivovar pronajali Rudolf Eckelmann Vilém Wolfrum Krásného Března, držitelé továrny na líh, droždí a likéry. Výrobu piva sice pozvedli, ale jako nájemci nemohli pivovar dál rozšiřovat. Roku 1896 byla založena akciová společnost, která pivovar převzala. Do 1. světové války byla zhruba třetina výroby určena pro export. Pivo se vyváželo do Německa, Anglie i USA.