Střížovice
(Strizowitz) - 280 m n. m. Slovanská okrouhlice z 11. století. Patřívala ke Krupce, ve 14. stol. se uvádí jako zboží všebořické, od r. 1513 u panství chlumeckého. Kolem r. 1600 má 13 usedlostí stejně jako vedlejší Újezd. Roku 1695 (na základě sázky) zde nechal majitel panství Jan František, hrabě Kolowrat - Krakowský vybudovat 26,5 m hlubokou studnu se stříškou, pastorkem a rumpálem. (Od roku 1986 je součástí zubrnického skanzenu.) Před r. 1848 náleží větší část obce vrchnosti v Chlumci, zbytek k panství trmickému. Z počtu 98 obyvatel v r. 1830 dosáhla své největší velikosti r. 1910 při nepatrném přírůstku 26 obyvatel za 80 let. Měla vlastní obecní úřad, poštu ale v Chabařovicích, školu ve Všebořicích a faru ve Skoroticích. Stejně jako Újezd byla po 2. světové válce vysídlena. Od roku 1990 patří ke Chlumci. Ve vsi jsou hrázděné domy č. 1 a 12. V roce 1970 byla na zdech kaple sv. Anny postavena hasičská zbrojnice. Kamenný krucifix na návsi nese letopočet 1736. U plotu domu č. 45 stojí přemístěný smírčí kříž s obrysem meče ze 16. století. Osada se původně jmenovala Střiežov (uvádí to listina z r. 1429 pojmenováním na Strziezowie) od mužského osobního jména Střiež (Střezimír, Střezivoj, odtud Střežův dvůr), ves Střiežoviců, lidí Střiežových.
Kousek pověsti k uvedenému roku 1695: Hrabě Jan František Kolowrat Krakowský, pán na Chlumci, se svými šlechtickými spolustolovníky odpočíval na návsi ve Střižovicích. Ve veselé náladě se vychloubal, že ve Střižovicích založí rybníky. Hosté se hraběti vysmáli. Kde by vzal vodu v kamenité půdě na Střižovickém vrchu, když se musí dovážet i voda pitná? Hrabě se rozhněval a prohlásil, že s pomocí Boží voda bude. Nařídil, aby na návsi vykopali studnu. Po velké námaze se to podařilo. V hloubce 26,5 m vyrazil mohutný pramen. Jako poděkování za pomoc Boží, na kterou spoléhal, nechal ostění studny opatřit nápisem: AMOR DEI E T PROXIMI CAUSA PONTIS - Láska k Bohu a bližnímu postavila tuto studnu. I na rybníky došlo. Ještě na přelomu 19. století bývala u studny sloužena v prvním adventním týdnu mše svatá ke cti a chvále Boží, neboť objev vody v těchto místech byl považován za zázrak.